Saturday, July 25, 2015

Cara Pelaksanaan Adat Batak Pesta Unjuk Mangoli/Muli lengkap

MARUNJUK / MARPESTA
Sudah menjadi kebiasaan di Jabotabek  marhata sinamot , tingkir tangga dan paulak une  disatukan pada saat ulaon unjuk atau pesta, olehkarena itu disebut ulaon sadari
Tetapi ada juga yang melaksanakan khusus tersendiri marhata sinamot setelah acara patua hata, jadi tidak ada lagi marhusip , langsung marhata sinamot ( pudun saut )
1.  Undangan pada saat Marunjuk atau
      Marpesta
1.     Hasuhuton bolon
2.     Paidua ni hasuhuton
3.     Sian Pomparan ni na marompu-ompu
4.     Pengurus Punguan   se Jabotabek
5.     Dongan sahuta
6.     Tulang dohot hula-hula
2.  Tempat pesta
     Biasanya menyewa gedung  sesuai dengan
     jumlah  undangan
3.  Marhata sise-sise / masisungkunan
     Dipatupa do pinggan panungkunan diting-
     ki marhata sise-sise / masisungkunan                                
 4. Boi do jambar todoan suhi ni ampang
      na opat , panandaon dohot tintin marangkup
      dipasahat ditingki pesta unjuk molo so
      dipasahat ditingki marhata sinamot.                                


Sesuai dengan kesepakatan pada saat marhusip sebelum berangkat ke Gereja terlebih dahulu diadakan marsibuha-buhai untuk itu pagi-pagi sekali sesuai dengan waktu yang telah disepakati pihak paranak datang membawa sipangannon sibuha-buhai , yaitu namarmiak-miak lengkap dengan namargoarna , ditarok diampang dan ditutup dengan ulos ragihotang dan dihunti boru yang ditunjuk untuk itu , disebut sihunti ampang.
Kalau jaman dulu semua biaya yang dihunti boru sihunti ampang itu adalah atas tanggung jawabnya, dan sangat baik sekali kalau keberadaan seperti ini juga sekarang ini bisa dipertahankan.
Setelah semua berkumpul dirumah parboru dan pihak paranak masuk ,dan pada saat masuk ini Perlu diperhatikan sebagai berikut:
Pertama-tama masuk kerumah adalah sihunti
ampang , sambil manghunti ampang berisi tudu-tudu nisipanganon dan diatasnya diletakkan ulos yang dilipat dua dan  ampang itu terlebih dahulu diletakkan ditengah ruangan dan setelah diterima suhut bolon ni  parboru dan ulos dilipat diberikan kembali kepada sihunti ampang sebagai pertanda sipanganon itu sudah diterima kemudian barulah ampang itu boleh dibawa kebelakang untuk segera disaji.
Yang berikutnya  diikuti penganten pria , sambail membawa bunga penganten , sebelum  masuk, penganten wanita sudah siap menunggu didepan pintu langsung mengambil bunga kecil yang sudah tersedia dan menyematkannya disaku jas penganten pria , setelah itu baru penganten pria menyerahkan bunga kepada penganten wanita
Selanjutnya di ikuti orang tua penganten pria dan keluarga lainnya masuk kedalam rumah...

Setelah semuanya masuk dan acara bisa segera dimulai tudu-tudu ni sipanganon dipersiapkan pamoruan ni paranak dan diletakkan  di depan hula-hula dan dihatahon parhata ni paranak demikian :

Parhata ni Paranank 
Raja nami diari nauli ari nadenggan ari nabinuhulon , hupatupa hami do dison dihamu sipanganon sibuha-buhai, ima dinamamuha hita diulaonta sadarion, antong sai buhama panggabean parhorason tumpahon ni Tuhanta parasi roha i jala dipadao abat-abat dinamangula hita diulaonta sadarion , antong tung so sadia pe raja nami sipanganon sibuha- buhai na hupatupa hami on las ma roha ni rajai manganhon , botima.

Parhata ni Parboru
Dihamu Raja ni Pamoruan nami nangkin nungnga dipasahat hamu tu hami sipanganon sibuha-buhai , ima dinamamuha hita diulaonta sadarion, hami pe antong pasahaton nami do tuhamu dengke sitio-tio dengke simudurudur asa tio panggabean tio parhorasan dinamangudurhon ianakontai hita lao manjalo pasu-pasu sian Tuhanta marhite naposona dibagas joro na taparbadiai i, antong songon nidok ni umpama dohonon nami :

Bagot na marhalto ma natubu di robean
Horas ma hamu na manganhon ,
Horas hami na patupahon botima

Kamudian dilanjutkan doa makan dari pihak paranak dan setelah selesai berdoa  pihak paranak langsung mengucapakan :

Sititi ma sihompa golang-golang pangarahut na, tung songoni pe raja nami na tupa godang ma pinasuna , marjomut ma hita , botima.
Ungkapan ini adalah sopansantun sebagai tanda suka cita dan ketulusan hati memberikan makanan ini dengan ucapan silahkan dimakan seadanya.
Selesai makan pihak parboru bertanya :

Parhata ni Parboru
Songonima dihamu Raja ni boru nami, nangkin nungnga dipasahat hamu tu hami tudu-tudu nisipanganon on, songon dia partording nion masiajar ajaran hita., botima

Parhata ni Paranak
Mauliate ma Raja nami, ia taringot ditudu-tudu ni sipanga non i Raja nami surung-surung muna doi raja nami, botima

Parhata ni Parboru.
Mauliate ma Raja ni boru molo songonido
dipature maon tu pudi asa boi talanjuthon ulaonta, laos di uduti parhataima muse :

Diroha nami nian raja ni boru anggo hata nauli hata pasu-pasu annon ma tumangkas jalo hamu ditonga ni alaman , anggo saonnari na martangiang ma jolo hita dungi borhat tu Gareja , beha pandapot muna Raja ni boru.


Parhata ni Paranak
Panolopi do hami diangka  ajar nauli raja nami horas ma jala gabe

Kemudian acara marsibuha-buhai ditutup hula-hula dengan Tangiang kemudian berangkat ke Gereja.

Ada satu momen  yang terkadang dilupakan atau diabaikan  suhut sihabolonan yang sebenarnya membawa efek fisikologis kepada kedua penganten   yaitu :
Mangupa boru muli dengan hela
Biasanya  dibeberapa  marga dan luat , atau mungkin peribadi , pada saat  seperti  ini  ,  adalah kesempatan yang baik  tepat bagi pihak parboru untuk mangupa boruna  dohot  helananya , sebagai  tanda perpisahan  antara 
orangtua dengan  anaknya  yang tidak akan kembali lagi tetapi dari gedung langsung meng-
ikuti suaminya kerumah mertuanya.
Biasanya na mangupa  kedua pengantin adalah ibu kandung dari penganten wanita pelaksana-annya kira kira demikian :

Natoras ni parboru ( model 1 )
Inang boru hasian,  satongkin nai tinggalhonon mu nama hami dohot  Amngmu  lao ma ho  tumopot  sirongkap  ni tondim, na martua do ho inang ala denggan borhat ho sian jolo nami, onpe :
Hu upa maho inang asa horas dagingmu , horas nang tondim …..(disulang ma boru nai )  tumopot hutam  dao ma angka abat-abat ,   tibu   ho   inang   marurat   tu toru  ,  mardangka tuginjang, pos roham boru hasian, badanta do na padao-dao anggo tondi nami tongtong manggonggom ho boru.
Dihamupe hela upaonku do hamu, ai dos nama hamu dohot borungkon anggo dihami, … ( laos disulangma hela nai )  sai rongkapmu  gabe  rongkapmu   saur  matua  ma   borungkon tumpahon   ni   Tuhanta parasi rohai. 
Mulai  sadarion hupasahat   hami   ma  boru namion tu hamu , posdo rohang ku dihamu  amang hela na sai  masianju- anjuan do hamu diangka hahurangan muna be.
Dungi diumma ma boruna dohot hela nai
( holan sekedar contoh do on molo adaong angka pandohan naummuli ,boi do disesuaihon tu kondisi )

(Model 2)
Hu upa  ma  ho  inang , siala mulai sadarion tinggalhononmu nama  hami ,  lao maho
tumopot hutam , asa horas-horas ma ho  inang  tibu   mardangka   abaram   ,   marurat  ho  tu toru martunas tu ginjang, pos roham tongtong do boanon nami ho ditangiang  nami  ( disuapkan  tiga  kali  nasi  dan ikan serta diberiminum )
Songoni do nang dihamu  hela  , hu upa ma hamu ala mulai sadari on helangku  ma  hamu burju ma hamu  masipaolo oloan, masiamin aminan songon lampak ni gaol masitungkol-tungkolan songon suhat dirobean, asa  songon  dengke  upa - upaon   hamu rap megal-egal  tu jae  dohot  tu  julu  ,  rongkapmu  gabe  ma borungkon  rokapmu  mora  ,  rongkapmu  sarimatua  , Tuhanta  ma  na mangaramoti
ruma tangga muna  ( disuapi helanya  tigakali  dan diberi  minum  dari gelas yang sama )
selanjutnya boleh ditreruskan kedua penganten tidak lagi disuapi.
Catatan   :
Untuk  acara mangupa  disediakan  satu  piring nasi dan diatasnya satu  ekor  ikan  mas  kemudian  satu  gelas air dan satu cuci tangan.

  
ACARA DI GEREJA
Setelah  selesai  acara  pemberkatan  nikah ,  majelis  Gereja memberikan kesempatan kepada keduabelah pihak keluarga penganten pria dan wanita  untuk mengucapkan terimakasih, kepada majelis Gereja , Anggota Jemaat yang hadir  pada saat itu , termasuk hula-hula , dongan tubu boru dan dongan sahuta serta ale-ale sebagai berikut :

Hata mandok mauliate sian paranak dohot parboru
Parjolo   pasahaton   nami hata mauliate tu Tuhanta pardenggan basai  siala  diramoti  do  ulaon  pamasu-masuon ni (anak dohot parumaen nami / boru dohot hela nami )   sian mulana sahat ro diujungna.
Mauliate  tuhamu  Pandita  nami , parhalado , koor , organis siala haradeon ni rohamuna  gabe boi mardalan acara pamasu masuon on dohot denggan  
Mauliate  do  dohonon nami tusude hamu namanghaholongi hami  ,  dongan  tubu nami,  boru nami , ale-ale , lumobi dihamu hula – hula nami namangalean tingki muna rap dohot hami  dipamasu - masuaon  ni  ( anak / boru ) nami sadarion , mangido  dope  hami tu  hamu Raja nami dung sidung annon acaranta  sian  Gereja


on asa rap udur hita tu alaman ( nami / ni hula-hula nami ) lao mangan indahan na las dohot minum aek sitio-tio huhut manjalo dohot  pasahat  adat na hombar tu ulaon  pamasu – masuoni. 
Disiala haradeon ni roha muna parjolo hupasahat hami mauliate godang ,botima.


Setelah sampai digedong (balai Pertemuan) ada dua hal yang perlu kita perhatikan  :
1.  Kalau di alap   jual atau kalau ulaon di-
     alaman ni parboru maka parboru dengan 
     paranak  sama-sama masuk kedalam gedung
2.  Beda dengan ditaruhon jual, pada saat
     penganten masuk kegedung parboru ikut
     mengantar,tetapi setelah sampai  di  altar pi-hak  parboru  keluar  lagi karena kehadiran-nya beserta dengan  rombongannya akan  di-sambut paranank secara khusus.
         
Protokol ni paranak :
Dihamu  hula-hula  nami Raja Tampubolon      (kalau hula-hulanya marga Tampubolon) molo nungnga  rade  hamu raja nami asa ro hami manomu-nomu haroro muna. (kalau dongan tubu yang  ditugaskan untuk itu   sudah memberi  kode tanda siap, maka rombongan ni paranak sambil manortor diiringi musik datang menjemput rombongan ni parboru)   

Catatan :
Kalau  ulaon  dialaman  ni  Parboru (dialap jual) maka yang pertama kali manggorahon 

hula-hulana ialah pihak parboru raja Tampubolon
Tetapi  kalau  ulaon  dialman  ni  paranak (taruhon jual) yang   pertama   kali  manggora-hon hula-hulana adalah dari pihak paranak baru kemudian dari pihak parboru.
Setelah semua rombongan hulahula ni paranak dan hula-hula ni parboru masuk kedalam gedong , demikian juga para undangan barulah acara dimulai.

Protokol ni paranak
Jadi songoni  ma  dihamu hula-hula nami Raja Tampubolon ,  molo  soadongbe  raja  nami sipaimaonta  asa tamulai acaranta jala molo nungnga rade hamu asa ro hami    mandapot-hon    hamu   hula-hula nami  lao    pasahat  tudu - tudu  ni sipanganon.
                                          

Protokol ni parboru

Antong lean hamu ma jolo tingki tu hami asa hugorahon hami sahalinai angka raja  na gi-nonghon , dung digorahon protokoli angka raja na ginongkon na, laos diuduti ma muse :
Siala  naeng  ro  nama  Pamoruanta lao pasahat tudu tudu ni sipanganon tu hita , ipe dihamu hasuhuton dohot tu hamu natua-tua nami  tu  son  ma  hita  asa  rap  manjalo  hita  di  haroro  ni pamoruanta  raja Tambunan.

Protokol ni paranak

Dihamu  hula-hula nami Raja Tampubolon , dison hupatupa hami do di hamu tudu-tudu nisipanganon natabo sipanganon na mar- saudara , siala mansai sangap do hamu raja nami dihami, tung so  sadia  pe  sipanganon  nahupatupa hami on  , las ma roha muna  manjalo , asa pamurnas ma  sipanganon  on  tu pamatang  muna  saudara  tubohi ,  sipasindak  panaili  sipaneang holi - holi  horas  ma hamu  Raja nami manganhon  horas nang hami  napatupahon botima

Demikian juga protokol ni parboru manggo-rahon asa mangarade paranak Raja Tambunan  lao  manjalo dengke sian Raja Tampubolon

Protokol ni parboru
Dihamu  pamoruon  nami  Raja Tambunan ,
pasahaton nami ma tu hamu   dengke   simudur-udur dengke sitiotio jala dengke sahat, asa mangudurhon panggabean parhorasan ma ula-onta sada rion  jala tio nang hasangapon dohot hamoraon pasahaton ni Tuhan ta parasi roha i  tu hamu sude pamoruan nami.

Asa bagot namarhalto ma natubu di  robean horas ma hamu na  manjalo  songoni  nang hami na mangalean botima

Setelah   bersalam   salaman   pihak  parboru   manggorahon tudu-tudu ni sipanganon yang diterimanya demikian :

Protokol ni parboru :
Dihita na mardongan tubu songoni  nang dihamu borunami, nungnga dipasahat pamoruanta dison tudu-tudu ni sipanganon tu hita , molo tung pe dijolo ni hasuhuton tudu-tudu nisipanganon on naung rap manjalo ma hita ate .

Protokol ni paranak :
Dihita na mardongan tubu dohot borunami dohot dongan sahuta nami dison nungnga hujalo hami dengke sian hula-hula nami , molo
tungpe apala dijolo ni hasuhuton sipanganon on naung rap manjalo ma hita ate .
                                               

Pihak parboru

Dihamu pamoruan nami , siala hamu do na patupa sipanganon , dos rohanta laos hamuma na mambaen tangiang marsipanganon.
  
Doa makan dari pihak  paranak, setelah  doa   makan   pihak  paranak  pasahat sulang-sulang natabo tu hula-hula .
Sulang-sulang ini adalah daging atau sangsang yang ditarok dipiring kira-kira empat atau lima piring dan dari piring ini  disendoki paranak kepiring ni hula-hula , tetapi sebelum di sendoki terlebih dahulu protokol mandok hatana :

Protol ni paranak :
Dihamu hula-hula nami , ro ma hami pasahat sulang-sulang natabo lao manulangi hamu hula-hula nami, hatana tung sosadiape nahupasahat  hamion  sipalomak  imbulu  maon  sipaneang holi-holi horas ma hamu na manganhon , horas nang hami napatupahon , botima.

Selanjutnya protokol ni paranak membagi bagikan dekke yang diterima dari hula-hula
Tampubolon kepada :
1.  Dengke nasian hulahulanta tu dongan tubu
2.  Dengke di hamu sude boru  nami
3.  Dengke di hamu sude bere nami
4.  Dengke dihamu sude dongan sahuta nami
5.  Dengke lompan dihamu hula-hula nami


Setelah selasai marsipanganon  (makan ) Protokol dari hula hula Tampubolon manggorahon :

Protokol ni parboru :
Dihamu pamoruan nami Raja Tambunan , nangkin nungnga dipasahat  hamu  tu  hami  tudu-tudu  nisipanganon on , antong songon
dia  partording ni parjambaran on baenonta  , masiajar-ajaran hita  raja ni boru

Protokol ni Paranak :
Horas ma jala gabe Raja nami , nangkin  tangkas  do hupasahat  hami tu hamu raja nami tontu nungnga ummalo rajai mangatur tarsongon dia partordingna, alai molo didok rajai na mangulahon ala dihuta nami ulaon rade do hami raja nami. 

Note : 
Seandainya pesta adat ini dialaman ni parboru    maka yang menentukan pembagian  parjam-baran  adalah   pihak Parboru  tetapi karena saat ini ulaon dialaman ni paranak sedang adat   belum  tentu  sama dengan adat  di huta ni parboru  dengan adat di huta ni Paranak sehingga  biarpun parboru hulahula harus tetap tunduk dan  menghormati adat di huta ni paranak  atau pamoruan.

Berikutnya yang perlu sekali mendapat perhatian dari protokol atau raja parhata, pada saat membagi tudu-tudu nisipanganon , tidak boleh lagi kita mengucapkan …parbagi ni tudu-tudu nisipanganon , tetapi parbagi ni parjambaran , karena tudu-tudu ni sipanganon sudah diterima hula-hula, dan tudu-tudu nisipanganon tidak boleh dibagi sekarang namamnya berobah menjadi mambagi  parjambaran

Protokolni parboru  :
Tingkos do hata munai Amngboru, alai ala umbotoando hamu songon dia partording ni paradaton dihuta muna on , hamu ma na mangaturhon sidapot solup ma hami naro, botima .

 Protokol ni paranak
Anggo songon i do hatamuna raja nami andorang so diseat raut parjolo ma disseat hata tarsongon on ma namasa pambagian ni parjambaran dihuta namion  raja nami.
1. Ia osangi himpal doi dihami asa adong
     pasahaton  nami tu hula-hula nami , ai
     ndang masa dihami dibola osang .

2.  Sambola ma ulu di hamu sambola di hami
3.  Sambola ma somba-somba dihamu
      sambola dihami
4.   Dua ma soit di hamu dua soit dihami
5.   Alai anggo ihur-ihuri pasahaton nami  mai
       himpal tu hamu songon ulak ni tandok ni
       hula-hula nami , boha roha muna rajanami

Protokol ni Parboru

Nauli mai raja ni boru , antong ulahon hamu ma

Setelah diterima jambar taripar  , selanjutnya protokol ni paranak  Tambunan minta ijin kepada Hula-hula Tampubolon  agar diberi waktu untuk papungu tumpak.

Protokol ni paranak :
Dihamu hula hula nami , mangido tingki jolo hami raja nami , lao papungu tumpak sian hami namardongan tubu , boru dohot dongan sahuta nami , botima .

Protokol ni parboru

Ulahon hamu ma raja ni boru

Protokol ni paranak

Dihita   na    mardongan    tubu     Pomparan    ni   Ompunta ……..(Silahisabungan )  ,  lumobi  dihamu   boru  nami  dohot raja  na  huontang hami, ia di ulaonta sadarion namanggarar adat
do hita tu hula-hula nami  Raja  Tampubolon  ala ni i na mangido  pangurupion do  hami tu hamu dongan tubu nami lumobi tu hamu  boru   nami   dongan sahuta nami asa   dohot hamu nian manumpahi ulaonta  sadarion  asa adong annon  pasahaton  nami tu hula-hula nami rajai 
Raja Tampubolon , ala ni i roma  hamu  tu joloon mamboan tumpak muna  parjolo ma sian boru nami.
Sewaktu  para  undangan  pasahat  tumpak  kesempatan ini juga  digunakan  pihak parboru
dohot paranak membagikan parjambaran  sesuai adat namasa di Jabotabek  sebagai berikut   :
Pembagian parjambaron dari pihak paranak
1.     Osang himpal mai tu hula-hula
2.     Somba-somba tu tulang
3.     Somba-somba tu bona tulang
4.     Somba-somba tu bona  ni ari
5.     Somba-somba tu tulang rorobot
6.     Somba-somba tu  hula-hula ni ama martinodohon
7.     Somba-somba tu hula-hula ni anak
      manjae
8.     Parsanggulan (ulu parhambirang )  dibagi
     dua :

a.     sambola mai tu boru suhut
b.     sambola nai tu  parsadaan ni bere
 9   Soit jambar tu
a.     Pomparan ni Ompung namartino dohon
b.     Jambar taripar tu tulang ni hela
c.      Tu Pengurus ni Punguan
d.     Tu dongan sahuta, ale-ale, pangula ni huria
     10.  Molo adong dope sisa ima jambar ni
            hasuhuton dijabu mai dibagi
Molo pembagian parjambaran diparboru Raja Tampubolon songon on ma :
1.   Songon singkat ni osang jambar tu hula
hula dibuat sian somba-somba , nangpe somba-sombai alai anggo panggorahon na hot do didok osang ( manang singkat ni osang ) lapatanna tongtong do hot jambar ni hula hulai osang nangpe sasintong na sian rusuk do dibaen, holan panggorahonna do osang manang singkat ni osang.
2.   Somba-somba  tu tulang
3.   Somba-somba tu bona tulang
4.   Somba-somba tu bona ni ari
5.   Somba-somba tu tulang rorobot
6.   Soit tu namartinodohon dohot tu haha -
      anggi ompung namartinodohon

7.   Soit tu pangula ni huria ,dongan sahuta
8.   Namarngingi  dibagi dua  :
a.     sambola mai tu parsadaan ni boru 
      b  sambola nai tu parsadaan ni bere
9.   Soit jambar ni dongan sahuta, ale-ale ,dohot
      pangula ni huria
9.  Jambar ni dongan tububu , ama martinodo-
      hon, ompung martinodohon punguan dohot
      nasaparliatan digotap sian ihur-ihuri.
10.Tinggal ma hodong nai di hasuhuton bolon.

Dung sidung na pasahat tumpak dohot na marbagi parjambaran   kemudian   protokol   ni paranak mengucapkan   terimaksih kepada semua dongan tubu , boru,bere dan dongan sahuta atas tumpak yang sudah diberikan

Protokol ni paranak
Jadi mauliate ma dipasahat roha nami tu hamu sude dongan tubu nami , boru nami dongan sahuta nami dohot angka raja na manghaho-longi hami siala panumpahion muna diulaonta sadarion , sai Tuhanta ma na mambalos sude nadenggan nabinahen  munai  botima.
Kemudian ampang yang berisi tumpak itu dipagomakkon tu penganten baru untuk diraup
tetapi tidak boleh dua tangan hanya satu tangan  saja, kemudian ditungkus dengan ulos untuk dihitung nanti dirumah .  

Setelah  selesai  marbagi parjambaran dan papungu tumpak protkol ni  parboboru  bertanya kepada  protokol  ni paranak apakah  acara  sudah bisa dilanjutkan , maka protocol ni
paranak menjawab sudah bisa .

Protokol  ni parboru
Jadi   songon  i  mada  dihita  na  mardongan  tubu ,  songon naung  tahasomalhon   nasai laon ni tallik huling-huling tarida holi-holi  molo  dihahana  ulaon  ba angina   ma  anggo  na gabe  panamboli  , ala diulaonta sadarion di hami hahadoli muna ma nagabe suhut sihabolonan , antong hupasahat  hami  ma tu anggi doli nami  asa  hamuma  na gabe Parsinabung raja panungkun  lao manungkun pamoruanta Raja Tambunan .
Dung mardos ni roha anggi doli i , ditunjuk ma salah seorang sian nasida nagabe parsinabung.
Sebelum Raja Parhata  ni   parboru manungkun tu  paranak jolo dipatangkas do manang naung tipak angka hundulan ni   horong   ni hula -  hula , molo nunga  ro alus nasida mandok “nungnga lehet be “     disungkun ma muse

boru  nalao mangurupi Raja Parhata dung
lengkap sude , ipe asa dimulai na mangkatai.

Parhata ni parboru :
Dihamu Raja ni Pamoruan nami Raja Tambunan, beha Raja ni Boru nungnga boi be mulaanta na mangkatai ?

Protokol ni paranak :
Mauliate Raja nami, mangido tingki jolo hami satongkin  tu Rajai asa masipasangapan jolo   hami    na    martinodohon, (laos diuduti Protokol ma muse)
Songonima dihita na mardongan tubu, nungnga ro sungkun sungkun sian hula - hulanta manang  naung  rade hita mangalusi sungkun-sungkun ni Rajai, songon  naung  ta  hasomalhon molo dihahana ulaon anggina do  nagabe  Parsinabung nuaeng opat hita na martinodohon,  ia ulaon  sadari on di Pomparan ni Ompunta sinomor 3 ma , ala ni i  pinasahat ma pangkataion on tu haha doli dohot anggi doli nami asa  hamu ma na masiaturan  manang ise nagabe Raja parsinabung
Dung masipasangapan pomparan ni Ompun ta  na tolu i ditunjuk  ma  sada sian
nasida natolu nagabe Parsinabung ni paranak  manang  Tambunan .

Songon parhata ni parboru songon i do nang Raja Parhata ni Paranak , dung dipasangap hula-hulana sude ipe asa dimulai na mangkatai 

Parhata ni paranak :
Dihamu hula-hula nami Raja Tampubolon,
nungnga rade be hami Raja nami lao mangalusi  sungkun - sungkun ni Rajai , botima.

Parhata ni parboru
Mauliate ma Raja ni Boru , molo nungnga rade be hamu, antong songon ni dok ni natua tua ma dohonon nami :

Tangga do balatuk ,
Laba-laba parpintuan ,
Molo naeng mankatai angka raja ,
Pasahat hamu ma jolo pinggan panungkunan
                                           
Parhata ni paranak.
Mauliate ma Raja nami , 

 

Baris baris ni gaja , dirura pangaloan

Molodung marsuru raja, dae mai so oloan., Ai molo nioloan, sai dohar do pangomoan.

Boru nami pasahat hamu jolo pinggan

 panungkunan on tu jolo ni rajai

Parhata ni parbortu.
Nungnga peak dison pinggan panungkunan ,
Pinggan sitio soara pinggan pasu na hot
dihundulanna.
Sai tio ma antong panggabean parhorason  jala hotma pasu-pasu ni Tuhanta diulaonta sadarion.
Laos adongdo diatasna  napuran siraraurut hasoloan ni boru ni raja hatana :

Napuran tano-tano,

Ranging masi ranggongan

Holan badanta do na padao-dao
Anggo rohanta hotdo masi tomu-tomuan

Laos adong do dison parbue siribur-ribur boras sipir ni tondi  , hatana :

Tubu ma baringin ,

Mardangka jabi-jabi

Horas ma tondi madingin ,
Tumpahon ni Tuhanta mula jadi
(molo  soi bodo nang dohonon )

Pirma pongki , bahul-bahul pansalongan

Pir ma todi jala martamba-tamba nang
pangomoan


Laos adongdo dison ringgit sitio soara sipalas
 roha ni natorop dohot amanta raja .
Asa dapot songon ni dok ni umpama :

Tinaba hau toras ,

baen tiang ni para-para

Luhutma hita gabe jala horas,
marganda-ganda ria dohot las niroha

Jala peak diatasna tanggo-tanggo nabolon, songon simbol ni hatonggoon dohot hatoguon ni partuturon dohot parroha on nadenggan dihita namarhula-marboru tujoloan niarion.
Dung dibuat tolu lembar hepeng na dipiring i , didok parhatai ma muse :

Dison pinggan panungkunan tu pomparan ni Ompunta paisada dohot paidua  , indion tu pomparan ni ompunta pai tolo dohot pai opat  sada ma di Parsinabung
Dungi diuduti parhataima  muse :

Nungnga hujalo hami be pinggan panungkunan on  sian hamu Raja ni Boru  saonnari pe antong   paulahon nami ma muse tu hamu gabe pinggan pangalusi .
Boru nami pasahat hamu jolo pinggan pangalusi on tu Raja Tambunan.
                      
Dung ditaruhon pamoruon nai pinggan pangalusi i tu Raja Parhata ni  Tambunan  diuduti Raja parhata ni parborui ma muse hatana  :

 

Parhata ni parboru

Ta uduti ma muse Raja ni boru 
Songon   nidok   ni natua - tua sai jolo ni nang-nang do asa  ni nungnung , sai  jolo  pinangan do asa sinungkun
Nungnga bosur be hami mangan indahan na las i sagat marlompan juhut na taboi, sombu minum aek sitio-tio na tinahu munai ,
Disido gandina ,disi gandona
Disi do daina disi do nang tabona
Sirsir ansimna , hoana nang asomna

Antong raja niboru , namanungkun  ma hami
Tuhamu hata nisipanganon i : 
Diama lakkatna dia unokna ,
dia hatana dia nidokna ,
sibegeon ni pinggol sipeopon ni roha
botima Raja ni Boru.

Parhata ni paranak :
Mauliate ma Raja nami , nungnga manungkun Rajai disintuhu nisipanganon i antong  tangkas
ma  antong paboaon tu Rajai taringot disintuhu  ni indahan masak naung tapanggabehoni :
Raja nami ,  marbau tanduk marbau holi-holi, godang sibutong-butong , otik sipir ni tondi ,
sai pamurnas mai tu pamatang muna, saudara tu bohi, sipasindak panaili sipaneang holi-holi
Sititi ma sihompa , golang-golang pangara hut na, tung so sadia pe na hupatupa  hami i sai godangma pinasuna
Sai  manumpak  ma  tondimuna Raja nami , manuai sahala muna , asa  martamba - tamba dope dihami sinadongan asa adong patupaon nami lao pasangaphon hamu.hula-hula nami.
Ipe  Raja  nami taringot di hata ni sipanganon i,  panggabean parhorason do hatana , botima.

Parhata ni parboru.
Ba molo  ido  hape Raja ni Boru , nauli mai jala nadenggan, sai  asima  roha  ni  Tuhanta  asa  sai  ditambai dope dihamu pasu-pasu nai , asa dapot songon hata ni umpama :
Hauma ni Parsambilan ,
Jonok tupargado ngan,
Sai roma dihamu parsaulian ,
Jala sai dor nang pangomoan

Alai   Raja ni boru  sai  marangkup  do  nauli  mardongan  do nadenggan  , asa  singkup na


 songon na hundul sidongan na songon na
 mardalan diama muse na naeng sitaringotan , botima

Parhata ni paranak
Tingkos do hata ni Raja i ,  marangkup  do nauli mardongan do nadenggan, asa siangkupna songon nahundul sidonganna  songon  na  mardalan tangkas ma antong paboa on tu Rajai
Songon   nidok  ni  natua – tua raja nami :

Denggan bulu godang ,
Denggan bahen hite-hite,
Molo dung anak magodang ,
Denggan mai hot ripe

Nungnga rap mangudurhon hita  nangkin Raja nami  dianak  nami ima helamuna dohot parumaen nami ima buru muna , manjalo pasu-pasu sian Tuahanta mahite  naposona  di Bagas Joro na ta parbadiai i, sai hotma antong di na sida pasu-pasu nasian Tuhanta i.
Angkup ni i raja nami na mangido ma hami nuaeng tu hamu asa dohot hamu nian ma masu masu anak dohot parumaen nami i suang songoni nang hami sude pamoruan muna, asa tamba dope dihami panggabean parhorason tu joloan on.


Angkup ni i namangelek ma hami tu  hamu Raja nami , asa  saonnari ma nian  hami   ro  manomba   Rajai   pasahat   somba   niuhum  sinamot nagok hombar tu ulaonta sadarion                                                
Jala  molo  tung  une  diroha  ni  Rajai  laos tauduti ma anon muse ulaon  na  paulak  une  dohot  tingkir  tangga, manang ulaon sadari ma goarna, botima Raja nami.

Parhata ni parboru.
Hamipe antong las do roha nami umbege hata munai Raja ni boru, anggo taringot dipasu-pasu na pinangido munai , nasai pasahaton nami doi tu sude hamu pamoruan nami posma rohamuna songon nidok ni umpama :
Aek natio do hami ,
Riong-riong dipinggan pasu,
Hula-hula nabasa do hami,
Naringgas mamasumasu
Alai  Raja  ni boru andorang so hupasahat hami angka pasu-pasui tu  hamu  jolo  taringotan   nami   do   somba   niuhum sipasahaton munai , ai dia dibaen nahudok songoni
Ai pitu lili nami
Paualu jugia nami ,
Nauli ma antong nipi nami
Ai gohan muna ma  hajut nami ,


Antong manigor hatahon hamu ma  sian i Raja ni boru :
Piga horbona asa manigor ni suru manogu ,
Piga lombuna asa manigor pinamasuk tu bara 
Piga hodana asa manigor ni lean dihunduli angka Raja ,
Piga rantiti masna asa manigor dipansang kothon inanta tuparsibonganna,
Sadia godang ringgitna asa manigor pinamasuk tu rumbi na di pangumbarian.
Jala taringot dipangidoan muna asa tapatupa ulaon sadari hami pe Raja ni boru panolopi do diangka nauli,botima.

Parhata ni paranak
Mauliate  ma  Raja  nami  dipanuturion  ni  Rajai ,  taringot disomba niuhum sinamot nagok sipasahaton nami tu hamu ,  molo  uli do  diroha  ni  rajai , sahali manombahon ma hami raja nami  somba  niuhum sinamot nagok sitombol ma goarna , nungnga disi  horbona  ,  nunga  disi lombu na nungnga disi  hodana nungnga  disi  mas na  jala  nungnga  disi  ringgitna pinasada mai Raja nami  gabe  rupia  ni  pamarenta  , molo  uli  go di  roha   ni  Raja i asa ro hami sian on manombahon tu hamu hula-hula nami somba ni uhum i ,botima.


Parboru
Molo   songoni  do   didok    hamu   Raja  ni  boru  ,   ndang boi   manigor   putushonkui , ia sojolo  mangido  panuturion au sian  dongan  tubungku  dohot   boru  nami lumobi    sian hula-hula nami.
Ala ni i lean hamu ma jolo tingki dihami satongkin , asa mangido panuturion au sian dongan tubungku , borungku dohot hula-hula nami.

Diadophhon raja parhataima pangkataion i  tu dongan tubu dohot boru dohot hula-hulana.
                                          
Jadi   songoni   ma   dihita   na    mardongan   tubu   ,  dohot di boru nami   lumobi   di hamu   horong  ni  hula-hula  nami, songon naung rab  umbege  hita  dipangidoan ni pamoruan nami Raja Tambunan didok   nasida   asa   sahali   manombahon   nasida  disomba niuhum  sipa - sahaton nasida tu hami.
Parjolo pinangido pandapot dohot  panuturion sian hamu boru dohot bere nami .

Boru ni Parboru    
Mauliate ma raja nami, dipangido   hamu   panuturion   sian   hami boru dohot bere , on ma hatanami Taringot  dipangidoan  ni pariban nami sian
baribaan asa sahali manomba hon    nasida    disomba    ni  uhum   sipasahaton  nasida   tu
Raja i, ondo dohonon nami tu pariban  nami Raja Tambunan
Ni durung situma ,
Laos dapot pora-pora
Molo   buas   iba   tu  hula-hula,
Napogos hian ingkon gabe mamora
Alus   nami   dipangidoan   ni  hula-hula nami panolopi ma hami Raja nami diangka nauli  , Botima.

Parhata ni parboru.
Mauliate ma dihamu sude boru dohot bere nami.
Diadophon ma muse pangkataion i tu horong ni hula-hula.
Dihamu Horong ni Hula-hula nami, (laos dijouhon ma sada-sada marga ni horong ni hula-hulai) :
Raja nami ! 
Dijolo hamu siaduon dipudi sipaimaon ditonga  tonga hamu sihaliangan ,  pangidoan   ni   Pamoruan nami Raja Tambunan  nangkin, asa sahali  manombahon nasida disomba ni uhum sinamot nagok sipasahaton nasida  tu hami , alai Raja  nami  ndang taralusi hami dope pangidoan nasida i,  ia so jolo dituturi hamu hami., ai mabiar do hami raja nami , sotung sala hami diangka padohan nami
Ala ni i Raja  nami  na mangido panuturion do hami sian hamu ajari hamu hami asa unang sala hami , pinasahat  ma tingki tu hamu sude
horong nihula-hula nami, hamu ma Raja nami na masiaturan.

Hula-hula.
Dihita horong ni hula-hula , songon naung rap umbege hita dipangidoan  ni pamoruanta ,  dipangido  nasida  panuturion sian hita ise ma na mangkatai sian hita ,  sadama silompa ubi  dua silompa gadong, nangpe sada sidok hata nauli , naung sudema hita manghatahon.( Biasa na sai sian apala hula-hula tangkasi do anggo  na mangkatai songon utusan ni hula-hula i)

Jadi songoni ma da  dihamu  pamoruon  nami Las situtu do roha nami sude horong  ni hula-hula  muna siala mansai sangap do hami dibaen hamu diulaon ta sadarion.
Sai  hupaihut-ihut  hami do Raja ni boru pangkataion munai sian nangkin ,  huida  hami  sai  masipaolo - oloan  do  hanu  dipangkataion muna jala masiamin-aminan  songon lampak ni gaol  ,  ala  ni i , on  nama sidohonon nami 
tu hamu boru nami Raja Tampubolon :
Balintang ma pagabe ,
Tumundalhon sitadoan
Arimuna ma gabe
Molo sai tongtong hamu masipaolo-oloan ,
Ima sian hami horong ni hula-hula muna , botima .

Parhata ni parboru
Mauliate ma Raja nami dipanuturion munai tuhami Raja ni Pamoruan muna ,siala ni i ndang  ragu be  hami  lao  mangalusi  pangidoan ni Raja ni  pamoruan nami Raja Tambunan mauliate ma dihamu Raja nami
Laos diudutima muse :
.
Dihita   namardongan   tubu   Tampubolon , anggo hita sada do hita  songon  daion mual , sisada hata ma hita ate.
Jadi on pe dihamu  Raja  ni  pamoruan nami raja Tambunan, nungnga hupangido hami panuturion sian dongan tubu nami boru  nami   lumobi  sian  hula-hula  nami,  alai andorang so hualusi  hami  pangidoan   munai   ondo   dohonon  nami  tuhamu :
Ianggo   panandaon  tu suhi niampang na opati  dohot todoan ingkon alusan muna do tangkas raja ni boru.
( dung diolohon paranak pangidoan ni hula-hula Tampubolon i, diuduti raja parhatai ma muse )
Antong   molo songoni do  hamipe   antong   oloan   nami  ma pangidoan   munai   sahali   manombahon  disinamot  nagok nungnga  disi  horbona  disi lombuna disi hodana disi mas na jala   disi   nang  ringgit na  sitombol  ma goarna,  horas ma jala gabe Raja ni boru , hatahon  hamu ma  botima .

Parhata ni paranak.
Parjolo  mauliate  dipasahat  roha  nami  tu hamu Raja nami siala  dioloi  hamu  do  elek-elek   nami i  ,  alai  andorang so huhatahon hami bilang-bilang ni somba ni uhumi , lean hamu jolo satongkin  tingki  di hami Raja nami
asa mangido panuturion jolo hami  sian  dongan  tubu nami , boru nami lumobi sian hula-hula   nami   asa   unang   sala  hami  annon lao manghatahon somba ni uhumi tu Rajai.

Laos diadophon raja parhatai ma muse pangkataion i tu dongan tubuna, boruna dohot hula-hulana


Dihita na mardongan tubu , dohot boru nami lumobi dihamu horong  ni  hula-hula  nami , nungnga dioloi hula-hulai Raja Tampubolon asa sahali manombahon hami disomba  niuhum
sipasahaton ta  tu nasida , siala ni i pinangido
majolo panuturion parjolo sian boru nami :

Boru ni paranak
Mauliatema   raja  nami  ,  dilean  hamu  tingki tu hami boru dohot  bere ,  anggo hami borumuna raja nami nasai rade do hami manuhuk angka siporsanon lumobi diulaonta sadarion,  angkup  ni  i  Raja  nami  panolopi  do  hami  diangka  nauli songon  na niaturhon  ni  hamu  sude  hula-hula nami , ima sian hami sude boru dohot bere muna , botima.

Parhata ni paranak
Songoni  ma  nang  dihamu  sude horong ni hula-hula nami, dijolo hamu Raja nami siaduon, dipudi sipaimaon , ditonga-tonga  hamu   sihaliangan  ,  ndang   tarhatahon   hami  Raja nami  somba  niuhum  sipasahaton  nami  tu  hula-hula nami Raja  Tampubolon ia so jolo  dituturi  hamu  hami , ai  sotung   sala hami annon manghatahon sidohonon nami, ala ni i hupangido hami ma pangajarion sian hamu sude hula-hula nami :

                                          
Hula-hula ni paranak ;
Songoni ma dihita horong ni hula-hula ,  nungnga  dipasahat pamoruanta tu hita pangka-taion , antong  ise ma sian hita na lao pasahat-hon panuturion tu pamoruanta :
( biasa ditunjuk sai hula-hula tangkasi do )

Hula-hula ni Paranak.
Jadi  songoni ma  dihamu    pamoruon  nami ,  nungna  sada hami songon daion mual lao pasahathon panuturion tu hamu boru nami. 
Las do roha nami umbege pangkataion muna  do-hot hula-hula muna Raja Tampubolon sai masipa-olo-oloan do hamu  masisubutan roha,diangka pang-kataion muna , ala ni i holan on nama sidohonon nami  tu hamu
Dolok ni pangaloan ,
Hatubuan ni hau toras
Halak namasipaolo-oloan,
Ido na gabe saut horas.
Ima hata sian hami sude horong ni hula-hula muna , botima.
Paranak
Mauliate ma raja nami dipangajarion muna  tu  hami ,  onpe ndang ragu be  hami  lao manghata-hon sidohonon nami tu  hula - hula nami Raja Tampubolon mauliatema Raja nami

Sahatma tuhita na mardongan tubu, ra anggo hita namardongan tubu , hot do hita  sada  songon nasailaon sada songon daion mual ate

Diadophon   parhata  ni  paranak i  ma  muse  pangkataioni tu hula-hula Tampubolon

Dihamu  hula-hula  nami  Raja Tampubolon, nungnga hupangido hami panuturion sian dongan tubu nami . boru nami lumobi sian hula-hula  nami, nuaeng pe Raja nami dipangidoan nami asa sisahali manombahon hami disomba niuhum  sisombahonon nami tu hamu ,   nungnga disi horbona disi lumbuna disi hodana disi  mas na laos disi ringgit na sitombol ma goarna Rp. 25 juta rupia ma Raja nami.
Taringot tu   panandaon  tu   suhi  niampang  na  opati dohot tu todoan rade ma hami mangalusi songon pangidoan ni  Rajai , botima .

Parboru
Dihita na mardongan tubu lumobi dihamu suhut bolon nami , nunga rap umbege hita dihata ni sinamot  sipasahaton  ni  pamoruonta tu hita godangna  25 juta  rupia ,  nungna  tangkas  huelek  nasida  nian alai nasai nama ninna nasida naboi  tarpatupa  nasida , ala  ni i dihamu suhut bolon nami songon ni dok ni umpama :
Lasiak narara ,
Binahen tu panituan 
Raja pe pinar raja,
Suhut do anggo silean keputusan .
Pinasahat tu hamu suhut bolon nami.
  
Paidua ni suhut bolon parboru mangalusi :
Ondo dohonon nami tu hamu dongan  tubu  nami ,
Dangka na do  rantingna 
Hata  ni  hahana   do  hata  ni  anggina ,  hata  ni anggina  do  hata   ni  hahana  ,

Siala sada do hita songon daion   mual,  molo   nungnga  i didok Rajai ba nang hami pe inama hata nami , horasma jala gabe.

Mauliate ma dihamu suhut bolon nami.
Onpe   di  hamu  Raja  ni  pamoruan  nami  Raja  Tambunan nungnga   dos be   hata   nami  sian  baribaon  ,  didok  hamu nangkin  sinamot  sipasahaton  muna  tu  hami  25 juta rupia sitombol  jala pasahaton muna panandaon tu suhi ni ampang na  opat  dohot  todoan   ,   antong horas ma jala gabe , roma hamu  Raja  ni  boru  ,   nungna  rade  hami manjalo haroro muna ,botima .
Proses selanjutnya :
Datanglah  suhut paranak diiringi dongan tubu  membawa sinamot 25  juta  rupiah dan diletakkan diatas piring yang berisikan beras dan sirih ,  sebenarnya sinamot ini tidak utuh lagi sebesar 25 juta , karena sudah dipanjarkan
 terlebih  dahulu, namun demikian   Raja  Parhata  ni  Paranak   maupun   parboru   harus    tetap menghitung genap 25 juta rupiah , walau sesungguhnya sinamot itu hanya tinggal dua juta rupiah lagi.
Dari raja parhata ni paranak diserahkan ke raja parahata ni par boru dihitung lagi benar 25 juta setelah itu baru boleh diserahkan kepada suhut bolon ni parboru.
Setelah sinamot diserahkan suhut sihabolonan, selanjutnya pasahat panandaon tu suhi niampang naopat dohot todoan,sesuai dengan kesepakatan pihak Paranak dohot Parboru , pada saat parhusipon.Yang dimaksut dengan suhi niampang naopat ialah :
1.   Pamarai atau sijalo bara ( amang tua atau
       uda ni boru muli)   
2.   simanggokkon atau simolohon (ibotoa)
3.   pariban ni boru muli (angkangna)
4.   tulang ni boru muli

5.   Todoan ialah
      1    ama na martinodohon,
      2    ompung martinodohon
      3    boru – bere 
Perlu untuk diketahui, pada saat paranak pasahat panandaon  tu tulang ni boru  muli ,
parboru  juga ikut mengantar untuk  mengenal 
kannya  kepada   pihak   paranank   supaya  jangan salah memberi, sebab hal ini sangat sensitive sekali.
Dan biasanya  kesempatan ini juga digunakan pihak parboru untuk pasahat pinggan   panganan tu sude   horong  ni  hula-hula na ginokkon
Sesuai   dengan   kesepakatan  terdahulu pada saat marhusip paranak   dengan   parboru  agar   masitangkohi   tangga   ni balatukna  be artinya pihak paranak tidak lagi memberikan pinggan panganan tu parboru, karena pihak parborulah yang mempersiapkan  sendiri  , sama halnya  demikian juga nanti pihak  paranak  tidak lagi menerima ulos tinonun sadari dari pihak  parboru,  karena masing-masing Paranak dan Parboru sudah  mempersiapkan sesui dengan jumlah undangan masing-masing.

  
Parhata ni parboru.
Jadi  laos songoni  ma dihamu Raja ni boru nami nungnga dioloi hamu sude pangidoan nami i, ba nuaeng pe Raja ni boru asa dos takkok na dohot tuat na ,  atik  adong sipangido on  muna tu hami pinasahat ma tingkion tu hamu Raja ni boru nami , botima. 

Paranak
Raja  nami , parjolo  pangidoan nami tu hamu pasahat hamu ma  jolo   tintin   marangkup tu hula-hula nami ima tulang ni hela muna. 
Borhat ma sude suhut sihabolonan ni pihak parboru pasahat  tintin marangkup alai  jolo ditambai  pihak paranak doi ipe asa di pasahat pihak parboru.
Ditingki na  pasahat  tintin   marangkupi  dohot  do  pihak paranak mendampingi pihak parboru lao patandahon apala hula-hula nai asa unang sala asa tingkos tu hasahatanna.

Hata ni Natoras ni boru muli :
Dihamu Raja.…(disebut marganya ) diulaonta  sadarion gabe haha ni parhundul nami  ma hamu ala ni i gabe sisada  boru  nama  hita  ,  songon  naung  rap  umbege  hita nangkin dipangkataion nami dohot Raja ni pamoruan ta Raja Tambunan, nungnga hujalo hami be  tuhor  ni  boruntai  mansai  godang, siala ni i bagion nami ma deba dihamu tuhor ni boruntai , tung  so  sadia  pe nahupasahat hamion tu Rajai lasma roha muna  manjalo, ma masu – masu ma  tondimuna tu boru   dohot   helantai  , asa tumibu nasida marurat tu toru mardangka tu siamun marbulung tuginjang, botimada Raja nami.

Dialusi tulang ni helai ma muse :
Mauliatema   dihamu   anggi ni parhundul nami, sisada boru ma hita antong   sadarion, tingkos do songon ni dok ni natua-tua,

Hot pe jabui
Sai tong doi margulang-gulang
Sian dia pe berei mangalap boru
Sai tong doi boru ni tulang ,

Nang pe boru Tampubolon dialab bere namion mulai sadarion doshon boru nami situtumai
Sai tibuma nasida marurat tu toru mardangka
tusiamun marbulung   tuginjang   pasupasuon   ni Tuhanta parasirohai, mauliate ma dihamu anggi niparhundul nami , botima
Sebagai mana  parboru tadi  pada  saat  pasahat panandaon pihak   paranakpun   menggunakan kesempatan   ini  untuk  mangoloi    semua   hula - hula   tulang   dan   pariban  yang diundangnya
Selesai  pasahat  tintin  marangkup dilanjutkan paranak :

Parhata ni paranak
Dihamu hulahula  nami  songon pandohan ni
Raja i nangkin asa  dos  tangkokna  dohot tuat na  ,  anggo  pangidoan nami nian  Raja  nami  ingkon  sude  do  hami ulosan muna dohot ulos  herbang  ,  asa  herbang  tangan  ni  Debata  mangulosi huhut  mamasu - masu  hami  sude pamoruan muna alai molo tung so sudepe hami dapotan  ulos herbang anggo ulos tinonun sadari i tangkasdo pangidoon nami tu rajai , botima

Parhata ni parboru.
Mauliate  ma  Raja  ni  boru ,  taringot  dipangidoan  muna i natingkos doi, sude do hamu boru nami ulosan nami, alai molo tung pe annon so sude pe hamu dapotan ulos herbang anggo  ulos tinonun sadari i nasai pasahton nami do , posma roha  muna Raja  ni  boru , gorai hamu ma sian i asa ro hami sianon lao mangampehon ulosi herbangi.
Catatan:
Anggo   najolo   na   binoto   namasa   di  bona pasogit, ulos  pancamot  dipasahat  tu  Amang  ni  pangoli  doi ,  jala  ulos pargonggom goarna ima tu ina ni pangoli , alai adat  namasa nuaeng  di  Jabotabek  ,  nungnga gabe dipasada dohot tu ina ni pangoli ,,  jala  ulos  pargonggom gabe tu ompung ni pangoli alai ala na di Jabotabek do hita,  i nama adat na ta panggabehon.
Tarsongon  on  ma  hata  ni  suhut parboru lao mangmpehon ulos pancamot , tu natoras ni pangoli   :

Pasahat Ulos Pancamot
Dihamu  lae dohot dihamu ibotongku , on ma ulos pansamot dihamu
Ulos na ganjang , ulos  nahapal  sitorop  rambu na umpinta ganjang ni umur torop  ni  pinompar  dilaengku   dohot ibotongku  ,  tumpahon ni Tuhan ta pardenggan basai
Asa dapot songon nidok ni umpama :

Dolok ni purbatua
Tondongkon ni siborotan ,
Sai saurma hamu sarimatua ,
Jala tiur nang pangomoan


Eme namabiur ,
Dilambung ni hariara ,
Torop ma dihamu pinompar , jala maribur, Huhut matangkang manjuara

Hau simartolu
Di tombak ni panamparan
Sahat ma laengku dohot ibotong leleng mangolu ,Dihaliangi angka pomparan , botima

Ulos tu penganten

Dihamu   amang   hela   dohot  diho  boru
hasian , tapuji ma Debata  siala  nungnga  dipatulus Tuhanta sangkap niroha ni hamu nadua gabe sada ripe naimbaru.
Debata do napadomu hamu jala Debata ma na mangaramoti parsaripeon muna on.
Antong pasahataon nami  ma  tu  hamu ulos na ganjang na umpinta ganjang ni umur
Ulos sitorop  rambu  na umpinta  torop  nianak  dohot boru dihelangku dohot borungku
Ulos nahapal sibahen na  las di ngali ni ari  sibahen na borgo ditingki mohop niari
Ulos  patandahon  holong  ni  roha  nami  do on dihelangku dohot  borungku 
 Ulos  sitindangi  paboa na jonok do hami tong-tong tu hamu marhite hite tangiang nami., asa  dapot ma antong songon nidok ni umpama  :
Dangka ni arirang
Na peak ditonga onan
Badan muna ma naso olo sirang ,
Tondimuna tongtong masigonggoman

Meat pidong nalima
Baen tambul nituak lima bokkor
Tubu ma di hamu anak nagabe panglima
Dohot boru nagabe doktor

Sahat-sahat nisolu ,
Sahatma tu tiga ras
Leleng ma hamu mangolu ,
Gabe jala horas horas , botima
Diudutima muse na pasahat ulos herbang tu :
*    Sijalo bara
*    Simolohon
*    Sihunti ampang
dohot angka todoan  anggo di Jabotabek on sai dilean do ulos tu pomparan ni ompu martinodohon dohot tu punguan  jala sai pargonggom do punguan .
Sesuai tu kesepakatan ditingki na marhusip ndang pola dipataripar parboru be anggo ulos tinonun sadari , urusan ni paranak namai tu na ginongkon na.

Paranak
Raja   nami   nungnga  sude be  hami  manjalo  ulos herbang  dohot  ulos  tinonun  sadari  ,  nuaengpe  hupasahat hami ma muse pangkataion on tu hamu.

Parboru .
Jadi    songoni  ma  dihamu  pamoruon nami, suru hamu ma jolo  hela   nami   dohot   boru nami tujoloon asa hu pasahat hami jolo ulos holong. Sian hami namardongan tubu tu nasida.

Dung  hundul  penganten i digorahon  parhata  niparboru i  ma muse ise parjolo na lao mangampehon  ulos herbang tu kedua penganten i.   

Parboru
Dihita namardongan tubu , sahat  ma tingkina dihita pasahat ulos holong tu   hela  dohot borun ta songon on ma partording na Anggo   napasahat ulos herbang holan apala suhuti  ma, ima : 
1.     Apala Amang tuana ,
2.     Apala Amangudana
3.     Dohot apala Iboto na

Selain  ni i  sada  ma  ulosta  ima  nasian punguan i  amba ni ulos tinonun sadari naung tapapungu i.
Catatan.
Pangalaho  sisongon  on  porlu do tiruon ta  siala  binereng  dimanang  piga-piga  marga  manang ulaon tung mansai efisien diwaktu jala sangat berguna tu iananghon nabaru mamungka parsaripeon i.
Molo ulos herbang sude songon na jot-jot taulahon  sangat bertele-tele jala makan waktu gabe marmulahan do angka dongan ditinggal-hon ulaoni,  angkup ni i muse ndang menolong tu kedua penganten ai molo dapot ulos saratus lembar hape molo nigadis paling tinggi ma lima ribu tu sampulu ribu rupia argana sada , hape tuhoron partoru tolupulu lima ribu rupia.
Songon on ma pada umum na partording ni napasahat ulos herbang diangka ari nasalpu :
1.   Parjolo ma apala suhut sihabolonan ,
      dungi mangihut ma muse dongan tubuna
      dohot boru na nasolhot.
2.  Dungi  sahat ma muse tu namarhaha
     maranggi dohot boru songon i nang
     dongan sahuta  


3.  Dungi sahat ma muse tu horong ni hula
      hula.

Biasana untuk menghemat tingki sai dipangido parboru do asa laos ditingki napasahat ulos herbangi hula-hulai laos disima dipasahat hata sigabe-gabe dohot hata pasu-pasu tu bere na.

Parhata ni parboru

Dihamu horong ni hulahula nami , sahat ma tingkina , betak adong raja nami sipasahaton muna tu bere munaon.
 Ndang namangkurangi sangap muna rajanami , molo tung laos ditingki napasahat ulos herbangi dipasahat hamu hata pasu-pasu hata sigabe-gabe tuberemuna songon i  nang tu hami sude boru muna , nungnga las be  roha nami disi raja nami Hamuma raja nami na masiaturan, botima

Urutan ni napashat ulos sian hula-hula.
      1.  Hula-hula ni anak manjae ,
      2.  Hula-hula ni ama martinodohon ,
      3.  Tulang rorobot  , 
      4.  Bona niari
      5.  Bona tulang,
      6.  Tulang
     .7.  Hula-hula tangkas ni hasuhuton


Dung   sidung   mangulosi   horong  ni   hula-hula niparboru diampehon ma muse pangkaiton tu paranak
                                         
Paranak
Dihamu  horong  ni hula-hula nami ( laos dijouhon ma sada-sada angka marga ni hula-hula nai )  betak adong Raja nami nanaeng  sipasahaton  muna  tu  bere muna  hulean  hami ma tingki  tu hamu , alai Raja nami ndang apala namangkurangi hami di  sangap ni Rajai  ,  molo  tungpe laos ditingki na pasahat ulos herbang i hamu raja nami di pasahat hamu hata  sigabe - gabe hata  pasu-pasu tu bere muna songon i nang tu hami borumu nunga las be roha nami disi Raja nami botima
Songon  partording  ni  hula - hula  ni  parborui do haroro ni hula-hula  ni  paranak  lao  pasahat  ulos herbang tu berena .
Dung sidung hula-hula ni paranak mangampehon ulos herbang i sahat ma  tu  namarhata  sigabe-gabe  alai  anggo hula-hula i sude nungnga mulak be, dipasahat paranak ma muse pangkataion i tu parboru

Parboru :
Dihamu Raja ni pamoruon  nami,tarsongon  on


ma nian partording ni pangkataion  dinamangu-jungi hita diulaonta sadarion .
1.   Parjoloma anon marhata sigabe-gabe sian
hami hula hula muna pinasahat mai anon langsung tu hasuhuton bolon dungi pinasahat ma muse tu hamu Raja ni pamoruan nami mangampu hata nauli nadenggan ( mangampu pe sian paranak holan apala suhut bolon i ma )
2.   Mardalan ma muse olop-olop
3.   Naparpudi ipe asa ulaon na paulak une
      dohot ulaon tingkir tangga
4.   Dungi ditutup dohot Ende / tangiang sian
       hula-hula
Beha songoni ma Raja ni boru ?
Horas jala gabe
Saonnari  pinasahat  ma  pangkataion  tu suhut sihabolonan nami , homa  mangarangkum  sude  sian  hita  na  mardongan tubu dohot  boru , pasahat  ma hata  nauli hata nadenggan hata pasu-pasu tu sude Raja  ni  pamoruanta Raja Tambunan dohot  tu Borunta  dohot Helanta , pinasahat  ma   tingki   tu hamu suhut bolon nami  ,  jongjong  ma hamu sude suhut sihabolonan .  
Dung   sidung   suhut  parboru  pasahat hata nauli hata pasu-pasu   diampu   suhut  ni  para-nak ma muse hata nauli i dungi dipaampuhonma muse tu   penganten ,  parjolo   ma   sian parumaen  dungipe asa tu anak , sidohonon ni paranak dinamangkatai holan   mangampu  hata  nauli  hata  nadenggan nasian hula-hulai do , anggo namangalean hata  sipaingot  tu anak dohot parumaen annon pe di jabu..

Setelah selesai suhut ni paranak mangampu hata nauli hata nadenggan sian hula-hulai dilanjuthon raja parhata ni parboru ma muse tu acara na pasahat olop-olop.  
Olopolop  adalah  ahir  dari  rangkaian ulaon dirumah dan digedong   yang    dilaksankan   oleh  paranak  dan  parboru. setelah selesai parboru  pasahat  hata pasu-pasu dan paranak mangampu kemudian dilanjutkan pasahat olop-olop.

Raja parhata ni parboru.
Saonnari nungnga sahat hita tu ujung ni ulaonta sadarion , antong  boan hamu ma tuson olop-olopi, asa tapadomu.
( dung disampur hula hulai dipaulak ma deba tu paranak ) 
Dihamu  pamoruan nami songon i  nang dihita naliat nalolo, nungnga  marujung  be  ulaonta  sadarion  ,  ala ni i tama do pasahatonta   mauliate   tu    Tuhanta   pardenggan  basai  na mangaramoti   ulaonta   sadarion  , gabe boi dapot songon ni dok ni natua tua : http://pirdot.blogspot.com
Aek siurruk-urruk ,
Tu si lanlan aek toba
Namet-met so marungut-ungut,
Namagodang pe marlas ni roha
Horas  ma  boru na  ,  horas nang hula-hula na , ta olophon ma tolu  hali  :  
Olop-olop , olop-olop , olop-olop,,
Dungi diudutima muse tu ulaon napaulak une dohot tingkir tangga 
Kebiasaan di Jabotabek dipeakkon paranak ma boan-boan na tu meja ni par boru.
Ia boan-boan ni paranak ima :
1.     Pinahan lengkap dohot namargoar na ,
2.     Indahan ditandok

Jala  boan   boan ni  parboru  pe  dipeakkon  ma  muse tu  meja ni paranak   ima  :
1.     Dekke simudurudur ,
2.     Boras sipir nitondi 
3.     Lampet ditandok

Dungi  dipataru ma  borui  tu   paranak   jala  laos dipangido napataruhon ima  muse  upa pataru dohot pasituak na tonggi tu natua-tua dungi ditutup ma dohot Ende Huria   jala martangiang sian hula-hula
Acara  pesta  unjuk selesai..

  

Dung   sidung   ulaon  di gedong manigor diuduti ma muse tu ulaon na namanjangkon  parumaen ,digorahon paranak ma tu dongan tubuna dohot boruna  :
Dihita namardongan tubu , songon i nang dihamu borunami dung sidung acara sian gedong on , asa rap udur ma hita tu jabu asa rap manjangkon hita di parumaen ta.
Biasana sai manigor dipajolo natoras ni pangoli i borhat  tu jabu, asa boi manjalo haroro ni parumaen .
Diparade hian ma   boras   sipirnitondi ,   holan   masuk  tu  pintui penganten i  manigor  dibaen ma boras sipirnitondi tu ulu ni kedua penganten i jala dodokma hatana  :

Natoras boru ni pangoli i

Horas ma  inang parumaen , nungnga sahat be ho tu jabum , sai siboan tua ma ho ditonga-tonga ni dongan tubum dohot borum  ( dibaen  ma   boras  i  tu   simanjujung    ni   kedua penganten i  dungi  dipansarakkon tolu hali  tu ginjang huhut didok  “ horas, horas , horas “  ) dungi ditogu ma parumaen nai  jala dipahundul tu juluan..  


Dung  pungu  sude  sude dongan  tubu dohot boru , diparade ma sipanganon.
Biasana laos  sipanganon indahan dohot dekke nasian gedungi do dipatupa, jala dipasahat ma dengke upa-upa tu julo ni penganten  jala  inantai  do  biasana  mangkatahon, alai molo so diboto inantai ba amantai pe ndang pola salai.

Dihamu inang parumaen , onma jabunta , jala on ma hutanta hu upa hami ma hamu inang  parumaen dohot ho amang hasian , pirma pongki bahul bahul pancalongan , pirma tondimuna jala martamba-tamba ma nang pancamotan dihamu tu joloan ni ari on .
Dungi  disulang  ma  parumaen  nai dohot anak nai tolu hali jala dipainum , diumma inantai ma parumaen nai , dungi martangiang jala rap marsipanganon ma nasida sude .

Dung sidung na marsipanganon i , mandok hata ma parjolo sian Boru dohot Bere  dungi tu na mardongan tubu , terahir ma tu natoras ni pangoli , dungi  mangampu ma sian penganten parjolo  ma  sian parumaen dungi    sian    pangoli    jala  naparpudi  ditutup   ma   dohot tangiang.


Sebagai catatan , molo mandok hata sian boru dohot bere songon i nang dongan tubu biasana http://pirdot.blogspot.com
dipatandahon ma jolo dirina dungipe asa didok hatana.
Jala isi ni pangkataion i pada umumna bentuk nasehat songon dia ruhut-ruhut ni namardongan tubu marnatoras marboru ditamba pengalaman berkeluarga. PASAHAT SURUNG-SURUNG
TU HULA-HULA

Satu minggu  kemudian setelah   pesta biasanya paranak datang dengan  penganten  baru membawa sipanganon, surung-surung tu  jabu  ni parboru.huhut songon na  patuduhon  las ni rohana tu parumaen na . laos  songon  na pamahaphon hula-hulai ,  ala  ditingki na marulaoni  songon na hurang martontu do parmanganon nasida.
Diboan  ma  lomok-lomok ,  nang  parboru pe antong nunga diparade nasida hian dengke simudur-udur sipasahaton na tu boruna . 
Ndang   adong  pola  pangkataion  na serius  ditingki  i holan hata gabe-gabe las niroha ni hula-hula dohot pamoruan  na masi haholongan i sambaing do.
 

Dulu ulos  mula  gabe  ini  disebut  ulos  tondi,  sekarang mengapa   dikatakan   ulos   mula   gabe , ada  hubungannya dengan   Iman   Kepercayaan orang  Kristen , dulu sebelum   ada   Agama  disebut  ulos tondi, tetapi dengan datangnya  Agama dirobah menjadi ulos mula gabe, karena   hanja   Tuhan   saja    yang   bisa   mangulosi tondi, manusia tidak mungkin mangulosi tondi.
Biasanya ulos mulagabe ini diberikan parboru  pada  saat-saat akan melahirkan anak yang pertama  (buha baju )  dan seorang ibu hanya menerima ulos mula gabe satu kali dalam hidupnya http://pirdot.blogspot.com
Prosesnya kira-kira demikian :

Dung manggora pamuro  atau  denggan pamatang atau setelah hamil sembilan  bulan saat   seperti ini disebut managam haroan, biasanya orangtua pangoli (ibunya) memberitahu kepada  hula - hulanya  bahwa parumaennya nungnga  managam haroan.
Ketika   orang   tua   parumaennya   mendengar   berita  itu , buru-burlah mereka datang kerumah helanya membawa dengke simudur-udur


udur dengke sitio-tio dengan ulosmula gabe, prosesnya kira-kira demikian
Setelah semua makanan terhidang , lalu berdoa dari pihak hula-hula.

Hula-hula mangupa hela dohot boruna
Dihamu   amang   hela   lumobi   diho inang hasian , songon pangidoan nami tu Tuhanta Pardenggan basai di na lao paborhathon ho tu hutam .asa tumibu ho  nian inang marurat tu toru mardangka tu siamun dohot tu hambirang , nuaeng nungnga dipatuduhon Tuhanta i tu dirim , antong madok mauliate ma hita tu Tuhanta na mangoloi pangidoanta i.
Antong huupa maho dohot  indahan  nalas  on asa las roham dohot tomdim jala margogo ho managam haroan na pinasahat ni Tuhanta i tu hamu,  (disulangkon ma indahan i parjolo tu boru nai dungi tu helana) dohot dengke simudur-udur dengke horas on  asa horasma natinagam horas nang na  managam tumpahon ni  Tuhanta ( disulangkon ma muse dengkei tu boruna dohot tu helana ) Dilean ma muse minum aek sitio-tio asa tio ma antong tu joloanon panggabean parhorason nang hasangapon dohot hamoraon dihelangku dohot borungkon.Dungi diampehon ma muse ulos mulagabe i tu boruna dohot helana rap diulosi ma  nasida
On ma   ulos   mula   gabe   diho   inang  dohot dihamu hela,  parmulaan ni  hagabeon   na pinasahat ni   Tuhanta tu hamu nadua sai    mangulosi   daging  mangulosi tondi ma on mangulosi parhorasan dihamu lao managam   haroan  ,  asa  horas ma namanagam  horas nang na tinagam, dungi diampehon ma ulos i  

Perlu diperhatikan  :
1.   Biasanya Ulos yang diberikan pada saat
      pasahat Ulos mula gabe ialah   Ulos
      Ragidup atau Ulos Ragihotang atau Ulos
      Sibolang tergantung dari persiapan
2.   Diuloshon pada saat parnagkok ni
      mataniari
Selanjutnya pihak paranakpun pasahat sipanganon  namargoar kepada hula-hulanya
.
Paranank
Dison   hupatupahami   do   sipanganon natabo dihamu Raja nami siala las roha nami ro hamu sadarion  tu bagas ni anak namion  lao pasahat   ulos   mula   gabe  ,  sai parmulaan ni hagabeon   ma   antong    dianak     dohot    parumaen   nami tumpahon  ni   Tuhanta parasi roha i,onpe raja nami tung so sadiape   sipanganon  na   hupatupa  hami  on , molo tung na makolit hami raja nami sai tamba ma  nahinolit ,  asa  adong patupaon  nami   sipanganon   na tumabo   lao pasangap hamu hula-hula nami, botima.

Setelah kembali ketempat duduk masing- masing  ,  dari pihak paranak didokma hata nisipangannon i :
Jadi   songoni   mada Raja nami   sititima sihompa goloang-golang  pangarahutna  ,  tung  songon ipe natupa godangma pinasuna marjomut ma hita.
Setelah habis makan berbicaralah pihak hula-hula :

Parboru
Dihamu pamoruon   nami   dison  dipasahat hamu nagkin  tu hami  tudu-tudu nisipanganon, beha partording nion bahenon ta masi ajarajaran hita.

Paranak :
Mauliate ma Raja nami , taringot dihata
nisipanganoni surung-surung muna doi raja nami.

Parboru.
Molo songon ido , surung - surung  nami do hapeon, antong dihamu  boru  nami  pauli  hamu ma tu pudi asa talanjuthon namarhata
sigabe - gabe . (  Pada  intina  tong  do hata naung dihatahon sinangkin i dihatahon parborui muse dinamarhata sigabe-gabe i .).

Paranak
Raja nami adong nian sada  pangidoan nami tu hamu , molo tung suman dihilala Raja i.
Siala  las  niroha  nami Raja  nami  disude naung pianasahat muna tu anak dohot parumaen nami , beha rajanami molo jolo hupasahat hami  pasituak natonggi tu sude hamu horong ni hula-hula nami  dungipe anon asa huampu hami hata nauli hata pasu-pasu naung pinasahat munai tuhami.

Biasana tergantung tu namasa disada-sada luat doi, adong do jolo selesai marhata sigabe-gabe  ipe asa dipasahat pasituak na tonggi .
Na penting aek godang aek laut dos niroha sibaen nasaut.
Dung diampu paranak hatai , dipasahat ma muse pangkataion tu hulahula i jala ditutup ma dohot Ende dungi tangiang.
                                        

Dikutip dari Catatan: Alm. St. Edmon Tambunan


No comments:

Post a Comment