Friday, July 24, 2015

Proses Adat Batak Martonggo Raja / Marria Raja


Sebelum Martonggo Raja atau Marria Raja pihak paranak dan pihak parboru terlebih dahulu datang ke Gereja lao patumpolhon atau mencatatkan rencana pemberkatan nikah kedua calon penganten , namun dibeberapa gereja tidak ada martumpol jadi karena ini menyangkut kepercayaan tidak diuraikan dalam tulisan ini.
Tetapi kalau gereja mengadakan partumpolon maka setelah selesai partumpolon , salah seorang yang mewakili paranak dan parboru mengucapakan terimakasih kepada majelis dan jemaat serta dongan tubu , dohot boru atas kehadirannya pada saat partumpulon itu.
Kesempatan ini juga digunakan untuk mengundang dongan tubu dan boru serta dongan sahuta setelah selesai acara dari Gereja akan diadakan martonggo raja atau marria raja dirumah hasuhuton atau tempat yang disediakan untuk itu , untuk membicarakan segala persiapan yang diperlukan dan mengatur serta bembagi tugas dan undangan  pada hari dan tanggal pesta yang sudah ditetapkan.


Martonggo Raja dan Marria Raja sesungguh nya fungsinya sama saja karena pokus pembica
raan sama saja , tetapi karena sudah mendarah daging  dibeberapa luat ungkapan martonggo raja atau marria raja  tidak sama namun tujuannya sama hanya pelaksanaannya yang berbeda  , itu sebabnya Raja parhata selalu mengatakan sidapot solup do naro.

Menurut adat di Toba  :
Martonggo Raja dilakukan kalau hendak melakukan horja atau Pesta adat yang besar umpamanya memotong kerbau, tetapi kalau ulaon nametmet  hanya  memotong sapi atau namarmiak-miak cikup dengan marria raja .
Martonggo Raja sudah dihadiri hula-hula , sedang Marria Raja  hanya dihadiri dongan
tubu dongan sahuta saja tidak dihadiri hula-hula.
Biasanya selesai martonggo Raja ada marbagi parjambaran dan digorahon tetapi kalau Marria Raja tidak ada marbagi parjambaran kalaupun ada tidak digorahon. 

Menurut Humbang dan Silindung.
Kalau seorang diantara dongan tubu hendak mangulahon sada ulaon adat apakah itu memotong kerbau, sapi atau namarmiak-miak


 harus terlebih dahulu diadakan Martonggo
 Raja , dan saat martonggo raja inilah suhut sihabolonan mengutarakan niat dan maksud tuju-annya,kemudian dipertimbangkan dan diputuskan dongan tubu dan boru serta dongan sahuta.
Perbedaan martonggo raja dan marria raja ini dapat kita lihat pada saat acara perkawinan. 
Apabila satu keluarga  hendak mengawinkan anak laki-laki sebelum diadakan pesta terlebih dahulu martonggo raja , demikian juga dengan pihak parboru kalau hendak mengawinkan anak perempuannya lebih dahulu mengadakan  marria raja .
Jadi kalau dikatakan Marria Raja berarti pihak parboru dan kalau dikatakan Martonggo Raja menunjukkan yang marulaon itu pihak paranak.
Apa yang dibicarakan pada saat martonggo raja dan marria raja sesungguhnya sama saja yaitu membagi tugas kepada dongan tubu , boru dan bere serta dongan sahuta ,
Di Jabotabek pada saat martonggo raja ada papungu tumpak sian keluarga nasolhot , tetapi adakalanya suhut mengatakan digedong saja sekalian.
Pada saat  Marria Raja , biasanya  dikumpulkan siuk , maksutnya agar dongan tubu dan boru sisada dengke dohot hasuhuton,


berarti suhut yang memasak dekke siuk dari dongan tubu.
Proses pelaksanaan Martonggo Raja dan Marria raja  di Jabotabek   :
Setelah semua undangan hadir , pertama kali yang membawakan acara martonggo raja atau marria raja ialah paidua ni hasuhuton .

Paidua ni hasuhuton
Jadi songonima dihamu hasuhuton nami, manghilap sian nadao, manggora sian na jonok gokkon sipaimaon jou-jou sialusan , nungnga sahat hami tu bagas namarampang namarjualon hundul diamak tiar sai tiarma tutu las niroha dihita saluhutna , antong namanungkun mahami nuaeng tuhamu hasuhuton nami aha do lapatan ni gakkon dohot jau-jou ni Rajai.

Apala  Suhut sihabolonan
Imada Raja nami , parjolo hudok hami mauliate diria ni roha muna mangoloi gokkon dohot jou jou nami i, ia lapatan ni gongkon dohot jaou-jou i raja nami , songon hata ni natua tua na mandok , ndang tartuhuk salak pandingding an, molo adong antong ulaon diiba ba pasahton ma tu dongan tubu, boru dohot dongan sahuta jadi napashat ulaon ido hami tu hamu raja nami asa


 hamu ma na mangatur songon dia parunena diulaon na naeng ulahononta dipesta unjuk di ari nanaeng ro.
Jadi Raja nami na  martonggo raja / marria raja do ulaonta ditingkion botima.

Paidua ni hasuhuton.
Mauliate ma dihamu hasuhuton nami na martonggo raja / marria raja ma hape lapatan ni gokkon dohot jou-jou muna i , antong ala na manonggo angka raja do hape hamu ditingkion ba songon adatna pasahat hamu ma jolo tudu-tudu ni sipanganon tu joloon.
Kemudian suhut bolonan membawa tudu-tudu nisipanganon, selanjutnya  paidua ni hasuhuton melemparkan pertanyaan kepada semua yang hadir saat itu .

Paidua ni hasuhuton
Dihamu dongan tubu nami , boru dohot bere nami , songon i nang dihamu Raja ni dongan sahuta nami, dison nungnga diadophon hasuhuton tuhita tudu-tudu nisipanganon,
Tudia bahenonta adop ni tudu-tudu nisi-panganon on.
Sahalak sian na hadiri mangalusi .
Mauliate ma dihamu paidua nisuhut nami,


 anggo menurut pandapot nami siala na Martonggo Raja / Marria Raja do hita apala ditingki on, anggo ninina rohangku na rap mangadopi do hita ditudu-tudu ni sipanganon i, ala ni i , dihaliangkon ma tudu-tudu nisipanga-non i songon tanda naung rap mangadopi hita, botima.

Oleh karena semua setuju dan selanjutnya acara makan dan setelah selesai makan dilanjutkan pembicaraan .

Paidua ni hasuhuton
Jadi songon ima da dihamu hasuhuton nami nungnga bosur hami mangan indahan nalas i sagat marlompan juhut nataboi, antong diama lakkat na dia unokna diama  hatana dia nidokna, patorang hamu ma jolo asa boi hupartimbangkon hami molo sitimbangan , jala asa boi hu ulahon hami molo siulaon do, botima.

Oleh suhut sihabolonan dijelaskanlah semua rencana perkawinan anaknya sesuai pembicaraan pada saat marhusip, oleh karena
pada saat marhusip baru sebatas rencana , maka sekarang pada saat martonggo raja / marria raja adalah untuk menentukan siapa pelaksana


pelaksana rencana itu. .
Jadi sesungguhnya Martonggo Raja dan Marria Raja termasuk  kunci kesuksesan disada ulaon Batak.
Karena pada saat Martonggo Raja dan Marria Raja inilah dibagi tugas kepada dongan tubu, boru , bere dan dongan sahuta bahkan penyebaran undangan.
Yang dibicarakan antara lain :

1.     Siapa yang duduk didepan mandongani hasuhuton bolon
2.     Siapa sijalo bara/pamarai
3.     Siapa simolohon / simanggokkon
4.     Siapa pariban atau sihuntiampang
5.     Siapa-siapa yang menerima panandaon
6.     Siapa-siapa yang mangampehon dan menerima ulos herbang
7.     Siapa parhata  pada saat marsibuha-buhai
8.     Siapa yang bertugas mengucapkan terimakasih di Gereja
9.     Siapa koordinator / Anggota  penerima tamu digedong dari dongan tubu dan dari boru
    10  Siapa yang bertanggung jawab hepeng  
     ulak ni tandok dohot dengke siuk
10.                        Siapa yang menjadi Raja Parhata dan


     Protokol  dimata ni ulaon i.
11.                        Siapa yang bertugas pasahat sulang-sulang tu hula-hula
12.                        Siapa yang membacakan dekke siuk
13.                        Siapa yang bertugas mendampingi protocol untuk membagikan jambar juhut dari dongantubu dan boru/bere
14.                        Siapa yang bertugas parade ampang inganan ni tumpak                                     
15.                        Siapa yang bertugas mendampingi Raja parhata sian boru
16.                        Siapa yang bertugas membagikan minuman dan lampet setelah makan
17.                        Siapa yang bertanggung jawab memper
     siapkan sipatupaon tu na paulak une / 
     tingkir tangga
18.                        Siapa yang bertanggung jawab memper siapkan  ulos herbang dan panandaon
19.                        Siapa yang mempersiapkan pinggan panungkunan / olop-olop 
Semuanya dibicarakan dan dibagi tugas kepada dongan tubu , boru , bere dan dongan sahuta yang hadir pada saat itu.Martonggo raja dan marria raja itu sesungguhnya sangat berperan pada saat hendak melaksanakan ulaon adat Batak.
Namun demikian  ulaon martonggo raja dan marria raja ini termasuk ulaon ripe-ripe maka


undangan pun masih sebatas ama martinodo-hon  atau ompung ni ama martinodohon atau punguan na saparliatan.


Pada saat martonggo raja dan marria raja di Jabotabek tidak ada marbagi parjambaran kalaupun ada cukup pada saat akan pulang diberikan kepada masing-masing yang hadir pada saat itu.  

No comments:

Post a Comment